MetaTrader 4 > Indicator

اندیکاتور BB MACD

این اندیکاتور بر پایه MACD میباشد که مقادیر را با نقاط نشان میدهد و یک بالینگر باند بر پایه همین نقاط نیز نشان داده میشود.

اندیکاتور BB MACD


Download

اندیکاتور فارکساندیکاتور متاتریدر
اندیکاتور نمایش اسپرد (Spread) MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور نمایش اسپرد (Spread)


اندیکاتور Support and Resistance MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور Support and Resistance


اندیکاتور  Traders Dynamic Index - TDI MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور Traders Dynamic Index - TDI


اندیکاتور BB MACD MetaTrader 4 > Indicator
اندیکاتور BB MACD