MetaTrader 4 Indicators
اندیکاتور نمایش اسپرد (Spread)

این اندیکاتور مقدار اسپرد را به صورت لحظه ای روی نمودار نمایش میدهد.

اندیکاتور نمایش اسپرد (Spread)
اندیکاتور Support and Resistance

این اندیکاتور حمایت ها و مقاومت های مهم را با استفاده از اندیکاتور فرکتال بیل ویلیامز بر روی چارت نمایش میدهد.

اندیکاتور Support and Resistance
اندیکاتور Traders Dynamic Index - TDI

یک اندیکاتور مفید بر پایه RSI ، میانگین متحرک و باندهای بولینگر

اندیکاتور  Traders Dynamic Index - TDI
اندیکاتور BB MACD

این اندیکاتور بر پایه MACD میباشد که مقادیر را با نقاط نشان میدهد و یک بالینگر باند بر پایه همین نقاط نیز نشان داده میشود.

اندیکاتور BB MACD